2020

2020

(w tys. zł)
 

SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE  30.06.2020
Przychody ze sprzedaży 558 417
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (29 969)
Zysk (strata) brutto (44 036)
Zysk (strata) netto (38 246)
Aktywa razem 1 500 060
Zobowiązania ogółem 1 103 035
Zobowiązania długoterminowe 381 652
Zobowiązania krótkoterminowe 721 383
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 391 717
Kapitał własny ogółem 397 025
Kapitał podstawowy 69 161
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)

86 450 976

 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE 30.06.2020
Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży) -6,8%
Wskaźnik płynności bieżącej - current ratio (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe) 1,23
Wskaźnik ogólnego zadłużenia ((aktywa ogółem - kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)/aktywa ogólem) 0,74
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - (zysk netto/średnioroczne aktywa ogółem) -2,5%