2020

2020

Plik Excel

(w tys. zł)
 

SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE  31.12.2020
Przychody ze sprzedaży 1 338 982
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (90 163)
Zysk (strata) brutto (119 858)
Zysk (strata) netto (109 986)
Aktywa razem 1 477 756
Zobowiązania ogółem 1 140 640
Zobowiązania długoterminowe 340 847
Zobowiązania krótkoterminowe 799 793
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 331 594
Kapitał własny ogółem 337 116
Kapitał podstawowy 69 161
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)

86 450 976

 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE 31.12.2020
Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży) -8,2%
Wskaźnik płynności bieżącej - current ratio (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe) 1,12
Wskaźnik ogólnego zadłużenia ((aktywa ogółem - kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)/aktywa ogólem) 0,78
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - (zysk netto/średnioroczne aktywa ogółem) -7,4%