2019

2019

(w tys. zł)
 

SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE  31.12.2019
Przychody ze sprzedaży 1 440 774
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (288 390)
Zysk (strata) brutto (313 369)
Zysk (strata) netto (285 048)
Aktywa razem 1 484 320
Zobowiązania ogółem 1 058 836
Zobowiązania długoterminowe 232 816
Zobowiązania krótkoterminowe 826 020
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 420 243
Kapitał własny ogółem 425 484
Kapitał podstawowy 69 161
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 86 450 976

 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE 31.12.2019
Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży) -0,20
Wskaźnik płynności bieżącej - current ratio (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe) 1,07
Wskaźnik ogólnego zadłużenia ((aktywa ogółem - kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)/aktywa ogólem) 0,72
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - (zysk netto/średnioroczne aktywa ogółem) -20,09%