2017

2017

(w tys. zł)

SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE  30.09.2017 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 949 756
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 129
Zysk (strata) brutto 10 770
Zysk (strata) netto 8 303
Aktywa razem 1 450 655
Zobowiązania ogółem 701 150
Zobowiązania długoterminowe 134 566
Zobowiązania krótkoterminowe 566 584
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 744 725
Kapitał własny ogółem 749 505
Kapitał podstawowy 41 120
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)        51 399 548

 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

30.09.2017
Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży) 0,9%
Wskaźnik płynności bieżącej - current ratio (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe) 1,25
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (aktywa ogółem - kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej/aktywa ogólem) 0,49
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej/średnioroczne aktywa ogółem

0,6%