2018

2018

 

(w tys. zł)

SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE  31.12.2018
Przychody ze sprzedaży 1 560 648
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (117 092)
Zysk (strata) brutto (127 404)
Zysk (strata) netto (110 172)
Aktywa razem 1 542 936
Zobowiązania ogółem 888 556
Zobowiązania długoterminowe 93 112
Zobowiązania krótkoterminowe 795 444
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 645 539
Kapitał własny ogółem 654 380
Kapitał podstawowy 41 120
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 51 399 548

 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE 31.12.2018
Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży) -7,06%
Wskaźnik płynności bieżącej - current ratio (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe) 1,03
Wskaźnik ogólnego zadłużenia ((aktywa ogółem - kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)/aktywa ogólem) 0,58
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - (zysk netto/średnioroczne aktywa ogółem) -7,38%