2012

2012

(w tys. zł)

WYBRANE DANE FINANSOWE 31.12.2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 345 757
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 23 066
Zysk (strata) brutto (3 857)
Zysk (strata) netto (14 896)
Aktywa razem 1 320 046
Zobowiązania ogółem 831 774
Zobowiązania długoterminowe 152 960
Zobowiązania krótkoterminowe 678 814
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 486 480
Kapitał własny ogółem 488 272
Kapitał zakładowy 23 211
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 232 105 480

 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE 31.12.2012
Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży) -1,1%
Wskaźnik płynności biezącej - current ratio (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe) 0,92
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (aktywa ogółem - kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej/aktywa ogólem) 0,63
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej/średnioroczne aktywa ogółem -0,9%