2007

2007

(w tys. zł)

WYBRANE DANE FINANSOWE 2007
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 646 789
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 29 564
Zysk (strata) brutto 36 777
Zysk (strata) netto 29 407
Aktywa razem 496 447
Zobowiązania ogółem 346 598
Zobowiązania długoterminowe 63 570
Zobowiązania krótkoterminowe 283 028
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 145 455
Kapitał własny ogółem 149 849
Kapitał zakładowy 13 011
Liczba akcji na koniec okresu ( w szt.) 130 105 480

 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE 2007
Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży) 4,50%
Wskaźnik płynności bieżącej - current ratio - (aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe) 1,28
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (aktywa ogółem - kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominujacej /aktywa ogółem) 0,71
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) (zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej / średnioroczne aktywa ogółem) 5,73%