2009

2009

(w tys. zł)

WYBRANE DANE FINANSOWE 2009
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 711 624
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 76 652
Zysk (strata) brutto 87 930
Zysk (strata) netto 70 818
Aktywa razem 602154
Zobowiązania ogółem 225 246
Zobowiązania długoterminowe 61 037
Zobowiązania krótkoterminowe 164 209
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 369 425
Kapitał własny ogółem 376 908
Kapitał zakładowy 16 011
Liczba akcji na koniec okresu ( w szt.) 160 105 480

 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE 2009
Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży) 10,00%
Wskaźnik płynności biezącej - current ratio (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe) 2,37
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (aktywa ogółem - kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej/aktywa ogólem) 0,39
Wskaźnik rentownmości na aktywach (ROA) - zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującejśrednioroczne aktywa ogółem 10,60%