2015

2015

(w tys. zł)

SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE 31.12.2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  1 329 180   
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 76 726
Zysk (strata) brutto 72 684
Zysk (strata) netto 51 758
Aktywa razem 1 327 421
Zobowiązania ogółem 601 130
Zobowiązania długoterminowe 141 974
Zobowiązania krótkoterminowe 459 156
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 722 341
Kapitał własny ogółem 726 291
Kapitał podstawowy 41 120
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)        51 399 548

 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

31.12.2015
Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży) 3,9%
Wskaźnik płynności bieżącej - current ratio (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe) 1,36
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (aktywa ogółem - kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej/aktywa ogólem) 0,46
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej/średnioroczne aktywa ogółem

3,7%