2011

2011

(w tys. zł)

WYBRANE DANE FINANSOWE 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 143 586
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 129 434
Zysk (strata) brutto 74 786
Zysk (strata) netto 62 969
Aktywa razem 1 928 263
Zobowiązania ogółem 1 375 486
Zobowiązania długoterminowe 354 867
Zobowiązania krótkoterminowe 1 020 619
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 536 643
Kapitał własny ogółem 552 777
Kapitał zakładowy 23 211
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 232 105 480

 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE 2011
Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży) 2,94%
Wskaźnik płynności biezącej - current ratio (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe) 1,05
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (aktywa ogółem - kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej/aktywa ogólem) 0,72
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej/średnioroczne aktywa ogółem 8,20%