2016

2016

(w tys. zł)

SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE  31.12.2016 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 381 173
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 73 792
Zysk (strata) brutto 67 331
Zysk (strata) netto 56 332
Aktywa razem 1 396 733
Zobowiązania ogółem 620 766
Zobowiązania długoterminowe 153 550
Zobowiązania krótkoterminowe 467 216
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 771 137
Kapitał własny ogółem 775 967
Kapitał podstawowy 41 120
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)        51 399 548

 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

31.12.2016
Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży) 4,08%
Wskaźnik płynności bieżącej - current ratio (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe) 1,44
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (aktywa ogółem - kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej/aktywa ogólem) 0,45
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) (zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej/średnioroczne aktywa ogółem)

3,92%