2014

2014

(w tys. zł)

SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE 31.12.2014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  1 601 674
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 85 844
Zysk (strata) brutto 68 814
Zysk (strata) netto 50 391
Aktywa razem 1 445 816
Zobowiązania ogółem  771 313
Zobowiązania długoterminowe 151 338
Zobowiązania krótkoterminowe 619 975
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 671 910
Kapitał własny ogółem 674 503
Kapitał podstawowy 41 120
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 51 399 548

 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

31.12.2014
Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży) 3,1%
Wskaźnik płynności bieżącej - current ratio (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe) 1,17
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (aktywa ogółem - kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej/aktywa ogólem) 0,54
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej/średnioroczne aktywa ogółem

3,4%