2010

2010

(w tys. zł)

WYBRANE DANE FINANSOWE 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 491 163
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 44 109
Zysk (strata) brutto 40 804
Zysk (strata) netto 32 604
Aktywa razem 754 365
Zobowiązania ogółem 350 173
Zobowiązania długoterminowe 52 004
Zobowiązania krótkoterminowe 298 169
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 404 051
Kapitał własny ogółem 404 192
Kapitał zakładowy 16 011
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 160 105 480

 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE 2010
Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży) 6,60%
Wskaźnik płynności bieżącej - current ratio - (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe) 1,81
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (aktywa ogółem - kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej / aktywa ogółem) 0,46
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej / średnioroczne aktywa ogółem 4,80%