2008

2008

(w tys. zł)

WYBRANE DANE FINANSOWE 2008
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 794 711
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 52 924
Zysk (strata) brutto 67 661
Zysk (strata) netto 55 746
Aktywa razem 754 185
Zobowiązania ogółem 437 167
Zobowiązania długoterminowe 59 180
Zobowiązania krótkoterminowe 377 987
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 311 607
Kapitał własny ogółem 317 018
Kapitał zakładowy 16 011
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 160 105 480

 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE 2008
Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży) 7,00%
Wskaźnik płynności bieżącej - current ratio - (aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe) 1,63
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (aktywa ogółem - kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominujacej /aktywa ogółem) 0,59
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej / średnioroczne aktywa ogółem 8,70%