2013

2013

(w tys. zł)

WYBRANE DANE FINANSOWE 31.12.2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 674 984
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 50 498
Zysk (strata) brutto 32 975
Zysk (strata) netto 37 916
Aktywa razem 1 643 138
Zobowiązania ogółem 1 008 309
Zobowiązania długoterminowe 114 294
Zobowiązania krótkoterminowe 894 015
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 632 422
Kapitał własny ogółem 634 829
Kapitał zakładowy 41 120
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 411 196 384

 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

31.12.2013
Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży) 6,47%
Wskaźnik płynności biezącej - current ratio (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe) 1,03    
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (aktywa ogółem - kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej/aktywa ogólem) 0,62    
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej/średnioroczne aktywa ogółem 2,55%