Akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji % udział w ogólnej liczbie głosów na ZWZ Liczba głosów % udział w ogólnej liczbie głosów

PKP PLK S.A.*

250 000 000

74,31%

250 000 000

74,31%

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.*

54 132 851

16,09%

54 132 851

16,09%

Pozostali akcjonariusze

32 318 125

9,60%

32 318 125

 9,60%

Ogólna liczba akcji 336.450.976 100,00% 336.450.976   100,00%

*Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. łączy porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych