Aktualności

Trakcja S.A. i PRKiI S.A. ogłosiły plan połączenia

Dwie spółki specjalizujące się w modernizacji sieci kolejowej, budowie obiektów inżynieryjnych i sieci energetycznej, ogłosiły plan stworzenia jednego podmiotu. Zgodnie z przepisami plan połączenia został upubliczniony celem poinformowania rynku i akcjonariuszy.

Połączenie spółki Trakcja S.A. (spółka przejmująca) ze spółką przejmowaną – Przedsiębiorstwem Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, tj. w drodze łączenia się przez przejęcie w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Decyzja o połączeniu i reorganizacji została podjęta w celu usprawnienia zarządzania Grupą Trakcja i wyeliminowania znacznej części zbędnych procesów, co jednocześnie pozwoli na obniżenie kosztów działalności i podniesienie efektywności zarządczej. Połączenie spółek przyniesie także oszczędności finansowe w obszarze administracyjnym i organizacyjnym w wyniku ograniczenia liczby organów zarządczych i nadzorczych w ramach Grupy Trakcja. W długim okresie celem połączenia jest poprawa koordynacji działań operacyjnych, unifikacja procesów biznesowych.

Plan reorganizacji w powyższym zakresie wynika z przeprowadzonych przez Spółkę analiz wewnętrznych, które wskazują, iż połączenie Spółki z PRKiI pozwoli na szybsze osiągnięcie korzystnego modelu działania Grupy Kapitałowej Trakcja zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym. Pozostałe czynności, których skutkiem będzie połączenie Spółki i PRKiI nastąpią w terminach przewidzianych prawem. Ewentualne, dalsze działania mające na celu uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Trakcja mogą nastąpić w późniejszym terminie.

Głównym przedmiotem działalności spółki Trakcja S.A. jest modernizacja linii kolejowych i tramwajowych, budowa i modernizacja sieci trakcyjnych oraz systemów ich zasilania, budowa systemów elektroenergetycznych oraz systemów zdalnego sterowania urządzeniami zasilania trakcji elektrycznej.

Wiodącym przedmiotem działalności Przedsiębiorstw Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. jest kompleksowe wykonawstwo linii kolejowych i tramwajowych, sieci elektrotrakcji kolejowej i tramwajowej, linii elektroenergetycznych, wiaduktów, mostów i obiektów inżynieryjnych.

Połączenie zostanie przeprowadzone po uprzednim uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód korporacyjnych, a także koniecznych zgód obligatariuszy i banków. Plan połączenia wraz z dokumentami znajduje się tutaj.

Powrót do listy