Aktualności

Informacja o przystąpieniu do porozumienia w ramach Grupy Kapitałowej PLK

21 czerwca 2023 roku Trakcja S.A. podpisała aneks o przystąpieniu do porozumienia funkcjonującego pomiędzy Spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe.

Porozumienie reguluje warunki, na których zakłady będące wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., mogą udzielać spółkom z Grupy zamówień na roboty i usługi budowalne dotyczące nawierzchni i podtorza oraz usług utrzymania. Na mocy porozumienia zakłady mogą udzielać zamówień stronom porozumienia, w tym Trakcji S.A. w trybie pytania ofertowego zamkniętego lub negocjacji bez ogłoszenia. W ramach porozumienia ustalono asortyment oraz jednolite ceny jednostkowe dla zamówień na roboty i usługi objęte porozumieniem.  

Podpisane porozumienie jest kolejnym krokiem jaki Zarząd Spółki Trakcja podjął w celu uregulowania współpracy w ramach Grupy Kapitałowej PLK oraz pozyskania portfela nowych zamówień do realizacji.

 

Informacje dla mediów

rzecznik@grupatrakcja.com

Powrót do listy