Aktualności

Ogłoszenie w sprawie wyboru audytora

Rada Nadzorcza spółki Trakcja S.A. zaprasza do składania pisemnych ofert na badanie i przegląd sprawozdań finansowych Trakcja S.A., Grupy Trakcja oraz wybranych spółek Grupy Trakcja za lata 2023-2024.


Przedmiotem zamówienia jest przegląd jednostkowych półrocznych sprawozdań finansowych Trakcji S.A. oraz wybranych spółek Grupy Trakcja za pierwsze półrocze 2023 i 2024 roku, a także skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za pierwsze półrocze 2023 i 2024 roku sporządzonych wg MSR/MSSF oraz PSR wraz ze sporządzeniem raportów z przeglądu oraz badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Trakcji S.A. za rok obrotowy 2023 i 2024, jednostkowych oraz skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych wybranych spółek z Grupy Trakcja za rok obrotowy 2023 i 2024, a także skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy 2023 i 2024 sporządzonych wg MSR/MSSF oraz PSR wraz ze sporządzeniem sprawozdań z badania.

Oferty w formie elektronicznej należy składać do 14.04.2023 (do końca dnia) na adres e-mail: audyt@grupatrakcja.com.

Oferty przysłane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu (decyduje data wpływu).
 

Szczegółowe informacje dostępne są w załącznikach:

 

Powrót do listy