Aktualności

Kauno Tiltai z nową umową

5 grudnia 2022 r. należąca do Grupy Trakcja spółka Kauno Tiltai podpisała z Litewskim Zarządcą Dróg umowę na wykonanie robót budowlanych na odcinku autostrady w ramach projektu pn. „Przebudowa odcinka A5 Kowno - Mariampol - Suwałki”.

Wykonawca będzie zobowiązany do przebudowy 6-kilometrowego odcinka autostrady, zmodernizowania blisko 7 km sieci oświetleniowej i 5 km sieci i urządzeń melioracyjnych. Ponadto Spółka wykona przebudowę dróg krajowych: nr 5107 Vilkaviškis - Kalvarii i nr 200 Kalvarija - Gražiškiai - Vištytis wraz z obiektami inżynieryjnymi.

Wartość netto zawartej Umowy wynosi blisko 56 mln EUR tj. około 260 mln PLN.
Została również zabezpieczona kwota warunkowa na roboty dodatkowe nieobjęte przedmiotem zamówienia, a które mogą wyniknąć w trakcie realizacji zadania, na poziomie do 10% wartości Umowy i, tj. do ponad 5,5 mln EUR, czyli blisko 26 mln PLN. 
Prace mają być zrealizowane w ciągu 10 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy, tj. po jej obustronnym podpisaniu, złożeniu przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę.
 

 

Informacje dla mediów

rzecznik@grupatrakcja.com

Powrót do listy