Raporty bieżące

25/2018 - Zamiar sprzedaży spółki z Grupy Kapitałowej Trakcja oraz przeniesienia praw i obowiązków

Zarząd Spółki Trakcja PRKiI S.A.  („Emitent”) w dniu dzisiejszym powziął informację o wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą należącej do Grupy Kapitałowej Emitenta spółki AB Kauno Tiltai z siedzibą na Litwie na:

  • sprzedaż wszystkich udziałów w spółce UAB Pletros investicijos z siedzibą na Litwie (zwaną dalej „Spółką”), w której AB Kauno Tiltai posiada 100% udziałów;  
  • przeniesienie praw i obowiązków, w tym praw do roszczeń z tytułu wierzytelności, wynikających z Umowy pożyczki zawartej pomiędzy AB Kauno Tiltai a Spółką.

Powyższa zgoda upoważnia Zarząd AB Kauno Tiltai do przeprowadzenia procedury sprzedaży Spółki. 

Sprzedaż ww. Spółki jest elementem optymalizacji organizacyjnej Grupy Kapitałowej Trakcja i będzie miała istotny wpływ na strukturę finansowania Grupy, w tym zmniejszenie jej stanu zadłużenia.

Sprzedaż nie wpłynie na działalność operacyjną w podstawowych obszarach aktywności Grupy Trakcja.

Minimalna cena sprzedaży 100% udziałów ww. Spółki oraz przeniesienia praw i obowiązków została ustalona na łączną kwotę nie mniejszą niż 2,5 mln euro (tj. ok. 10,7 mln PLN). O zawarciu ewentualnej umowy sprzedaży Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR

 

Powrót do listy