Raporty bieżące

50/2015 - Informacja o nabyciu obligacji własnych Emitenta w celu umorzenia

Zarząd Spółki Trakcja PRKiI S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka wykupiła własne obligacje w dacie wykupu, tj. w dniu 31 grudnia 2015 r. Obligacje zostały nabyte w celu umorzenia, zgodnie z punktem 5.1 Noty informacyjnej dla obligacji serii C, oznaczonych kodem PLTRKPL00063 (dalej „Obligacje serii C”) wyemitowanych przez Trakcję S.A. oraz zgodnie z punktem 5.1 Noty informacyjnej dla obligacji serii E, oznaczonych kodem PLTRKPL00089 (dalej „Obligacje serii E) wyemitowanych przez Trakcję S.A.

 

Nabytych zostało:

1. 29.529 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) Obligacji serii C o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda. Jednostkowa cena nabycia ww. obligacji wraz z odsetkami wyniosła 1.027,93 zł za jedną nabytą obligację;

2. 3.007 (trzy tysiące siedem) Obligacji serii E o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda. Jednostkowa cena nabycia ww. obligacji wraz z odsetkami wyniosła 1032,97 zł za jedną nabytą obligację

 

Informację o emisji Obligacji serii C oraz Obligacji serii E Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 8/2013 z dnia 1 lutego 2013 r.

 

Podstawa prawna:

Par. 5 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego  2009  r.  w  sprawie  informacji  bieżących  i  okresowych  przekazywanych  przez  emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Powrót do listy