Raporty bieżące

6/2023 - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia ze spółką BTW sp. z o.o.- spółką w 100% zależną

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka Przejmująca”, „Emitent”) informuje o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną, w której posiada 100 % udziałów tj. BTW sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu  („Spółka Przejmowana”). W dniu dzisiejszym został uzgodniony plan połączenia. Celem połączenia Spółek jest efektywniejsze wykorzystanie potencjału połączonych spółek oraz uzyskanie efektów ekonomiczno-finansowych synergii bezpośredniej i pośredniej.
Niniejszy raport stanowi pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie oraz BTW sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
Z uwagi na fakt, iż ogłoszenie Planu Połączenia przez Spółkę Przejmującą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie jest konieczne, stosownie do postanowień art. 500 §21 kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd Spółki Przejmującej, działając na podstawie art. 504 §1 i §2 KSH, zawiadamia po raz pierwszy Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.
Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. połączenie przez przejęcie poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
Plan Połączenia udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej https://www.grupatrakcja.com/pl/relacje-inwestorskie/, zgodnie z art 500 § 21 KSH, aż do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na którym zostanie podjęta uchwała o połączeniu.
Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej. W wyniku Połączenia Emitent wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 504 §1 w związku z art. 4021 KSH.

Powrót do listy