Raporty bieżące

5/2023 - Informacja o zawarciu aneksu do umowy przez Trakcja S.A. – waloryzacja wynagrodzenia

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2019 informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o obustronnie podpisanym w dniu 7 lutego 2023 roku przez Emitenta oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. („Zamawiający”) aneksie („Aneks”) do umowy zawartej 10 października 2019 roku pt. „Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu pn.: »Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów–Bieniowiec–Skoczów–Goleszów–Cieszyn/Wisła/Głębce« Zamówienie częściowe A: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku podg Bronów – Wisła Głębce” („Umowa”).

W związku z faktem wojny w Ukrainie i okolicznościami tym spowodowanymi, limit kwoty waloryzacji należnej Wykonawcy w związku z realizacją Umowy został zmieniony z 5% na 10% wartości Umowy, w efekcie czego maksymalna łączna kwota waloryzacji umownej nie przekroczy 34,9 mln PLN netto.

Na mocy niniejszego Aneksu pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:
Art. 17 MAR

Powrót do listy