Raporty bieżące

47/2022 - Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”)  informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały, mocą których powołano członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w składzie:
1.    Klaudia Budzisz,
2.    Krzysztof Tenerowicz,
3.    Miquel Llevat Vallespinosa,
4.    Julio Alvarez Lopez,
5.    Jorge Miarnau Montserrat,
6.    Dominik Radziwiłł,
7.    Magdalena Komaracka.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez członków Rady Nadzorczej, żaden z jej członków:
-  nie wykonuje innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna wobec Emitenta,
- nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej ani kapitałowej,
- nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
- nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej  nowo powołanych członków Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Powrót do listy