Raporty bieżące

5/2021 - Informacja o zawarciu znaczącej umowy przez spółkę zależną Kauno Tiltai Sverige AB

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu w dniu 16 lutego 2021 roku umowy pomiędzy spółką zależną od Emitenta – Kauno Tiltai Sverige AB (z siedzibą w Szwecji) a Zarządem miasta Skellefteå („Zamawiający”) na wykonanie robót budowlanych: „Nowy drewniany most na rzece Skellefteälven” („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest budowa nowego mostu dla ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego. Umowa obejmuje całość prac, w tym dostawę i montaż zgodnie z dokumentacją przetargową.

Łączna wartość netto Umowy wynosi 202 847 706 SEK (90 733 778,89 PLN - według kursu na dzień podpisania umowy). Prace będące przedmiotem Umowy mają zostać zrealizowane do 31.08.2023 roku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji, gdyż wartość Umowy stanowi istotny udział w portfelu zamówień realizowanych przez spółkę zależną Kauno Tiltai Sverige AB.

Podstawa prawna:  Art. 17 MAR

Powrót do listy