Raporty bieżące

31/2020 - Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji imiennych w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, pod adresem al. Jerozolimskie 100, II p., 00-807 Warszawa, w dni robocze w godzinach 9.00-15.00.

 

Dematerializacja akcji oznacza zastąpienie materialnej formy akcji zapisem elektronicznym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów, moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Po tym dniu materialne dokumenty akcji nie będą już potwierdzały statusu akcjonariusza, tylko staną się dokumentami dowodowymi, niezbędnymi do aktualizacji elektronicznego rejestru Spółki prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 roku nastąpi utrata ochrony praw członkowskich akcjonariuszy Spółki, których dokumenty akcji w formie materialnej nie zostaną złożone w Spółce. 

 

Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przez w/w przepis prawa. 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Powrót do listy