Aktualności

Ogłoszenie w sprawie wyboru audytora – termin przedłużony do 28 kwietnia 2021

Rada Nadzorcza spółki Trakcja S.A. zaprasza do składania pisemnych ofert na badanie i przegląd sprawozdań finansowych Trakcja S.A., Grupy Trakcja oraz wybranych spółek Grupy Trakcja za lata 2021-2022.


Przedmiotem zamówienia jest przegląd jednostkowych półrocznych sprawozdań finansowych Trakcji S.A. oraz wybranych spółek Grupy Trakcja za pierwsze półrocze 2021 i 2022 roku, a także skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za pierwsze półrocze 2021 i 2022 roku sporządzonych wg MSR/MSSF oraz PSR wraz ze sporządzeniem raportów z przeglądu oraz badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Trakcji S.A. za rok obrotowy 2021 i 2022, jednostkowych oraz skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych wybranych spółek z Grupy Trakcja za rok obrotowy 2021 i 2022, a także skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy 2021 i 2022 sporządzonych wg MSR/MSSF oraz PSR wraz ze sporządzeniem sprawozdań z badania.

Termin składania ofert został przedłużony do 28.04.2021 (do końca dnia), oferty w formie elektronicznej należy składać na adres e-mail: audyt@grupatrakcja.com.

Oferty przysłane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje dostępne są w załącznikach:

Powrót do listy