Raporty bieżące

33/2023 - Informacja o zawarciu istotnej umowy przez Trakcja S.A.

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym  do Spółki wpłynęła dwustronnie podpisana umowa z dnia 01/09/2023, której stronami są Spółka jako Wykonawca i Gmina Kędzierzyn-Koźle jako Zamawiający na wykonanie prac w ramach projektu „Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką, os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu” („Umowa”). Zawarcie niniejszej Umowy jest następstwem wyboru oferty Spółki jako najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu nieograniczonym.

Wartość netto zawartej Umowy wynosi 54 407 354,91 zł. Prace mają być zrealizowane w terminie 420 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania przez Zamawiającego placu budowy, przy czym dni od 15 grudnia do 15 marca,  nie będą wliczane do czasu realizacji Umowy. Zgodnie z Umową plac budowy zostanie przekazany w terminie do 150 dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia Umowy.

Umowa przewiduje limity wydatkowania przez Zamawiającego środków finansowych na każdy rok trwania inwestycji, tj. na lata 2023 – 2025, których realizacja uzależniona jest od uruchomienia inwestycji i postępu prac.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji, gdyż realizacja ww. zadania inwestycyjnego stanowi znaczący udział w portfelu zamówień realizowanych przez Spółkę oraz ma wpływ na utrzymanie bieżących i zwiększenie przyszłych przychodów i wyników Spółki.
 

Podstawa prawna:
Art. 17 MAR

 

Powrót do listy