Raporty bieżące

32/2023 - Wstępne szacunkowe wyniki finansowe spółki Trakcja za pierwsze półrocze 2023 roku

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym zakończono proces wstępnego zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz gromadzenia danych finansowych na potrzeby przygotowania sprawozdania finansowego Spółki za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 roku. W związku z tym oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2023 Spółka przekazuje do publicznej wiadomości:

•    wstępne szacunkowe wyniki finansowe Spółki za pierwsze półrocze 2023 roku:
           Przychody ze sprzedaży: 403 069 tys. zł
           Zysk brutto ze sprzedaży: 3 012 tys. zł
           EBITDA: -1 731 tys. zł
          Zysk brutto: -22 645 tys. zł

Powyższe wstępne szacunki wyników uwzględniają efekt połączenia spółki Trakcja ze spółką zależną BTW sp. z o.o., o którym Spółka informowała w raportach bieżących 27/2023 oraz 29/2023.

Wstępne szacunki skonsolidowanych wyników finansowych Grupy kapitałowej zostaną przekazane do publicznej wiadomości po zakończeniu procesu gromadzenia danych finansowych i wstępnego zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Wyżej zaprezentowane dane mają charakter szacunkowy i podlegają przeglądowi przez biegłego rewidenta.
Ostateczne wyniki finansowe Spółki i Grupy zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie za pierwsze półrocze 2023 roku zakończone 30 czerwca 2023 roku, który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych zostanie opublikowany 27 września 2023 roku.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR

 

Powrót do listy