Raporty bieżące

9/2023 - Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2022

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. informuje, iż termin publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2022, planowany pierwotnie na 6 kwietnia 2023 r., zostaje przesunięty na 5 kwietnia 2023 r.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian:
- raport za I kwartał 2023 r. - w dniu 24 maja 2023 r.
- raport za I półrocze 2023 r.  - w dniu 27 września 2023 r.
- raport za III kwartał 2023 r. - w dniu 22 listopada 2023 r.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

 

Powrót do listy