Raporty bieżące

7/2023 - Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o utworzeniu odpisów aktualizujących oraz wstępne szacunkowe wyniki finansowe spółki Trakcja S.A. i Grupy Trakcja za 2022 rok

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22 marca 2023 roku zakończono wstępną analizę dostępnych wyników finansowych poszczególnych jednostek Grupy Emitenta oraz proces gromadzenia danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Trakcja za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz na podstawie przeprowadzonych na dzień bilansowy 31 grudnia 2022 roku testów na utratę wartości, podjął decyzję:
1.    o utworzeniu odpisów aktywów: „Wartości firmy” ujętej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Trakcja na dzień 31 grudnia 2022 roku alokowanej do następujących ośrodków generujących przepływy pieniężne (dalej „CGU”):
a.    CGU składającego się ze spółek: PEUiM sp. z o.o., Dalba sp. z o.o., PDM S.A. – utworzenie odpisu w kwocie 592 tys. zł;
b.    CGU składającego się ze spółek należących do Grupy AB Kauno Tiltai – utworzenie odpisu w kwocie 7 109 tys. zł.
2.    o odwróceniu (rozwiązaniu) odpisów aktywów „Inwestycji w jednostkach zależnych” ujętych w jednostkowym sprawozdaniu Trakcja S.A. na dzień 31 grudnia 2022 roku:
a.    Inwestycji w spółce zależnej AB Kauno Tiltai – odwrócenie odpisu w kwocie 4 791 tys. zł.
b.    inwestycji w spółce zależnej BTW sp. z o.o. – odwrócenie odpisu w kwocie 12 165 tys. zł.
3.    o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość środka trwałego w spółce zależnej BTW sp. z o.o. ujętego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Trakcja – utworzenie odpisu w kwocie 868 tys. zł.

Utworzenie odpisu aktualizującego wartość „wartość firmy” oraz wartość środka trwałego wpłynie na pogorszenie skonsolidowanego wyniku brutto Grupy Trakcja za rok 2022 oraz na obniżenie wartości aktywów trwałych prezentowanych w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja na dzień 31 grudnia 2022 roku o kwotę 8 569 tys. zł.

Odwrócenie (rozwiązanie) odpisu aktualizującego wartość „Inwestycji w jednostkach zależnych” wpłynie na zmniejszenie straty brutto Spółki Trakcja za 2022 rok oraz podwyższenie wartości aktywów trwałych prezentowanych w jednostkowym bilansie Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku o kwotę 16 956 tys. zł.

Utworzone i odwrócone odpisy aktualizujące mają charakter niepieniężny i nie wpływają na sytuację płynnościową Spółki i Grupy.

Ponadto Spółka podjęła decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych szacunków wyników Grupy Trakcja za 2022 rok, uwzględniających powyższe odpisy aktywów:
•    Wstępne szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Trakcja za rok 2022:
Przychody ze sprzedaży: 1 501 957 tys. zł
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży  -142 875 tys. zł
EBITDA: -180 629 tys. zł
Zysk (strata) brutto: -326 432 tys. zł
Szacunki wyników, opublikowane przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 4/2022, uległy zmianie głównie w związku z przeprowadzonymi testami i utworzeniem powyższego odpisu aktualizującego. W związku z tym Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości ich aktualizację:
•    Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Spółki za rok 2022:
Przychody ze sprzedaży: 823 780 tys. zł
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży: -138 409 tys. zł
EBITDA: -159 644 tys. zł
Zysk (strata) brutto: -290 571 tys. zł

Wyżej zaprezentowane dane mają charakter szacunkowy i podlegają badaniu przez biegłego rewidenta.

Ostateczne wyniki finansowe Spółki i Grupy zostaną przekazane odpowiednio w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku, który zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2023 zostanie opublikowany 6 kwietnia 2023 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR

 

Powrót do listy