Raporty bieżące

4/2023 - Wstępne szacunkowe wyniki finansowe spółki Trakcja S.A. za czwarty kwartał 2022 roku oraz za 12 miesięcy 2022 roku

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym zakończono proces wstępnego zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz gromadzenia danych finansowych na potrzeby jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku. W związku z tym oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2023 Spółka przekazuje do publicznej wiadomości:

•    Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Spółki za czwarty kwartał 2022 roku:
Przychody ze sprzedaży: 297 545 tys. zł
Zysk brutto ze sprzedaży: 10 993 tys. zł
EBITDA: 6 691 tys. zł
Zysk brutto: -8 900 tys. zł
Zysk netto: -15 492 tys. zł

•    Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Spółki za 12 miesięcy 2022 roku:
Przychody ze sprzedaży: 791 254 tys. zł
Zysk brutto ze sprzedaży: -141 622 tys. zł
EBITDA: -162 790 tys. zł
Zysk brutto: -310 674 tys. zł
Zysk netto: -291 586 tys. zł

Powyższe wstępne szacunki wyników finansowych nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta.

Ponadto powyższe szacunki wyników nie uwzględniają testów na utratę wartości aktywów oraz aktualizacji wartości aktywów. W szczególności Spółka nie przeprowadziła dotychczas, tj. do dnia publikacji niniejszego raportu, testów na utratę wartości inwestycji w jednostkach zależnych, w związku z czym nie zostały ujęte w zaprezentowanych szacunkowych wynikach Spółki ewentualne odpisy aktualizujące wartość inwestycji. Istotnymi czynnikami mogącymi mieć wpływ na szacunki wartości inwestycji, a tym samym na wynik testów na utratę wartości inwestycji, są rentowność realizowanych kontraktów budowlanych oraz przyjęty poziom stopy dyskontowej (przyjęty poziom EBITDA i WACC, który uzależniony jest m.in. od poziomu rynkowych stóp procentowych na dzień 31 grudnia 2022 roku).

Ostateczne wyniki finansowe Spółki zostaną przekazane w jednostkowym raporcie rocznym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku, który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych zostanie opublikowany w dniu 6 kwietnia 2023 roku.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR

Powrót do listy