Raporty bieżące

48/2022 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – Znaczący akcjonariusze

Zarząd Spółki Trakcja S.A. w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączniku nr 1 do niniejszego raportu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku w Warszawie.


Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382).

Powrót do listy