Raporty bieżące

3/2022 - Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż Spółka w dniu dzisiejszym powzięła informację o rejestracji w dniu 8 stycznia 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przyjętej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 września 2021 r.

Zmiana Statutu polega na zmianie treści art. 21 ust. 1a) poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

„1a. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 13.023.288 PLN (słownie: trzynaście milionów dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na nie więcej niż 16.279.110 (słownie: szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) każda. Uprawnionym do objęcia akcji serii D będzie osoba posiadająca obligacje serii F lub obligacje serii G zamienne na akcje serii D wyemitowanych przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii D może być wykonane przez osobę posiadającą obligacje serii F lub obligacje serii G w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony, odpowiednio, w warunkach emisji obligacji serii F oraz warunkach emisji obligacji serii G, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia emisji obligacji serii F oraz obligacji serii G i nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r. w przypadku obligacji serii F oraz do dnia 1 lutego 2024 r. w przypadku obligacji serii G.”

Nowy tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Powrót do listy