Raporty bieżące

2/2022 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku:


1.    Skonsolidowany raport roczny (RS) za rok obrotowy 2021 - w dniu 31 marca 2022 r.
(Jednostkowy) Raport roczny (R) za rok obrotowy 2021 - w dniu 31 marca 2022 r.

2.    Skonsolidowane raporty kwartalne (QSr) zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

- raport za I kwartał 2022 r. - w dniu 24 maja 2022 r.
- raport za III kwartał 2022 r. - w dniu 24 listopada 2022 r.

3.    Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 (PSr) zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe – w dniu 14 września 2022 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) (dalej: Rozporządzenie), Spółka informuje, iż w raporcie skonsolidowanym za I i III kwartał 2022 r. zawarta będzie odpowiednio kwartalna informacja finansowa oraz w raporcie skonsolidowanym za I półrocze 2022 r. zawarte będzie skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu. Raport roczny będzie przygotowany i przekazany do wiadomości publicznej zarówno w formie jednostkowej, jak i skonsolidowanej.

Zgodnie z § 79 ust.2 ww. Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022 r.

 

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

 

Powrót do listy