Raporty bieżące

19/2021 - Zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A.

Zarząd Trakcji S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 zawiadamia, że zmianie uległo miejsce odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 10 września 2021 r. na godzinę 9.00 („NWZ”). Nowym miejscem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie Sala Wilanów I+II w Hotelu Radisson Blu Sobieski (pl. Artura Zawiszy 1, 02-025 Warszawa).

Termin i godzina rozpoczęcia obrad NWZ nie uległy zmianie.

Zarząd podjął decyzję o zmianie miejsca odbycia NWZ celem zapewnienia odpowiednich warunków odbycia Zgromadzenia oraz zapewnienia wysokiego standardu bezpieczeństwa.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje skorygowaną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 10 września 2021 roku.

 

 

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Powrót do listy