Raporty bieżące

8/2021 - Informacja o zawarciu aneksów do umowy przez spółkę zależną Torprojekt sp. z o.o.

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o obustronnym podpisaniu w dniu 8 kwietnia 2021 roku przez spółkę zależną od Emitenta Torprojekt Sp. z o.o., jako Lidera Konsorcjum w składzie:
- Torprojekt Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
- Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum
z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”), Aneksów oraz Umowy na zamówienie podobne do zamówienia podstawowego (łącznie „Aneksy”), w związku z umową zawartą w dniu 10 stycznia 2018 roku, na „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego dla realizacji przebudowy linii średnicowej w Warszawie w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn. »Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia«” („Umowa”). Dodatkowe prace wynikające z podpisanych Aneksów będą obejmowały: projekt przebudowy tunelu średnicowego, projekt budowy nowego przystanku osobowego w rejonie ronda de Gaulle’a w Warszawie, projekt nowego przystanku osobowego w rejonie ulicy Solec w Warszawie wraz z infrastrukturą, zaprojektowanie nowych dwutorowych łącznic kolejowych w kierunku linii nr 006 i 009 wraz z dostosowaniem układu torowego głowicy wschodniej i zachodniej stacji Warszawa Wschodnia.

Łączna wartość netto zawartych w dniu 8 kwietnia 2021 roku Aneksów wyniesie 15 964 381,26 zł netto, w tym kwota przypadająca dla spółki Torprojekt sp. z o.o. wyniesie 12 270 223,44 zł netto. Prace mają być zrealizowane do 25 czerwca 2029 roku.
Łączna wartość netto przedmiotowych Aneksów i Umowy wyniesie 40 008 188,26 zł netto, w tym kwota przypadająca dla spółki Torprojekt sp. z o.o. wyniesie 31 034 030,44 zł netto.

Na dzień dzisiejszy prace wynikające z Umowy (łącznie z powziętymi Aneksami) są zrealizowane w 15%.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji, gdyż realizacja ww. kontraktu stanowi znaczący udział w portfelu zamówień realizowanych przez spółkę zależną Torprojekt sp. z o.o. oraz ma wpływ na utrzymanie bieżących i zwiększenie przyszłych przychodów i wyników Torprojekt sp. z o.o.
 

Podstawa prawna:
Art. 17 MAR

Powrót do listy