Raporty bieżące

7/2021 - Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o utworzeniu odpisów aktualizujących oraz wstępne szacunkowe wyniki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku Spółki i Grupy

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 1.04.2021 roku, w wyniku przeprowadzonych testów:

1. na utratę wartości inwestycji w jednostce zależnej AB Kauno Tiltai,

2. na utratę wartości firmy (tzw. „goodwill”) przypisanej do ośrodka wypracowującego środki pieniężne, w którego skład wchodzą spółki zależne z grupy AB Kauno Tiltai,

stwierdzono utratę wartości inwestycji w jednostce zależnej i wartości firmy. W związku z tym Spółka podjęła decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość „Inwestycji w jednostkach zależnych” w jednostkowym bilansie Spółki w wysokości 3 855 tys. zł oraz odpisu aktualizującego „Wartość firmy z konsolidacji” w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja w wysokości 38 735 tys. zł.

Wartość „Inwestycji w jednostkach zależnych” prezentowana w jednostkowym bilansie Spółki na dzień 30 września 2020 roku wynosiła 311 308 tys. zł, natomiast „Wartość firmy z konsolidacji” prezentowana w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja na dzień 30 września 2020 roku wynosiła 174 660 tys. zł.

Powyższe zdarzenia, tj. utworzenie odpisów aktualizujących:

- wartość inwestycji wpłynie na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego za rok 2020 oraz obniżenie wartości aktywów trwałych prezentowanych w jednostkowym bilansie Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku o kwotę 3 855 tys. zł.

- wartość firmy wpłynie na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego za rok 2020 oraz obniżenie wartości aktywów trwałych prezentowanych w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja na dzień 31 grudnia 2020 roku o kwotę 38 735 tys. zł.

Utworzenie odpisów aktualizujących ma charakter niepieniężny i nie wpływa na sytuację płynnościową Spółki i Grupy.

Wyżej zaprezentowane dane mają charakter szacunkowy i ich ostateczna wartość uzależniona jest od zakończenia audytu rocznego i zostanie zaprezentowana wraz z wynikami finansowymi Trakcja S.A. i jej Grupy odpowiednio w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta za rok 2020.

Szacunki wyników, opublikowane przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 3/2021, uległy zmianie głównie w związku z przeprowadzonymi testami i utworzeniem powyższych odpisów aktualizujących. W związku z tym Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości aktualizację wstępnych szacunków wyników finansowych Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku:

Przychody ze sprzedaży: 652 753 tys. zł

Wynik brutto ze sprzedaży: -20 456 tys. zł

EBITDA: -34 336 tys. zł

Wynik netto: -70 481 tys. zł

Ponadto Spółka przekazuje wstępne szacunkowe wyniki finansowe Grupy Trakcja za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku:

Przychody ze sprzedaży: 1 338 982 tys. zł

Wynik brutto ze sprzedaży: 11 306 tys. zł

EBITDA: -13 700 tys. zł

Wynik netto: -109 986 tys. zł

Ze względu na wstępny charakter informacji ostateczne wyliczenia zostaną przekazane w raportach rocznych Spółki i Grupy za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku, które zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych, zostaną opublikowane w dniu 15 kwietnia 2021 roku.

Podstawa prawna przekazania raportu:

Art. 17 MAR

Powrót do listy