Raporty bieżące

6/2021 - Otrzymanie ceny sprzedaży za nieruchomość we Wrocławiu

W nawiązaniu do raportu 26/2018 oraz dotychczas publikowanych informacji w  raportach okresowych informujących o przebiegu transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul. Lotniczej 100 we Wrocławiu („Nieruchomość”), Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym została zapłacona cena sprzedaży za Nieruchomość, co nastąpiło w następujący sposób:

- część ceny w wysokości 2.250.000,00 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych otrzymała Spółka;

- część ceny w wysokości 50.150.000,00 (pięćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych kupujący, tj. spółka Lotnicza 100 spółka z o.o. („Kupujący”), przekazał przelewem bankowym na rachunek mBank S.A. („Bank”) w celu spłaty całości zobowiązania Spółki z tytułu kredytu obrotowego (w wysokości 50 mln złotych wraz z odsetkami), którego zabezpieczeniem jest hipoteka umowna łączna ustanowiona na Nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży („Hipoteka”), co umożliwi wykreślenie tej hipoteki. Pozostała kwota po spłacie zobowiązania z tytułu kredytu obrotowego zostanie przez Bank przekazana na rachunek bankowy Spółki.

 

Dodatkowo część ceny w wysokości 600.000,00 (sześćset tysięcy) złotych Spółka otrzyma po doręczeniu Kupującemu oświadczenia Banku o wyrażeniu zgody na bezwarunkowe wykreślenie Hipoteki ustanowionej na Nieruchomości.

 

Łączna cena sprzedaży Nieruchomości wynosi 53.000.000,00 (pięćdziesiąt trzy miliony) złotych.

 

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż ma istotny wpływ na sytuację finansową Spółki, w tym na zmniejszenie jej stanu zadłużenia.

 

 

Podstawa prawna: art. 17 MAR

Powrót do listy