Raporty bieżące

4/2021 - Informacja o zawarciu umowy

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym została obustronnie podpisana umowa przez Spółkę z Powiatem Skarżyńskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, umowy, na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn. Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania: »Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa–Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna  Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej«” („Prace”). Prace będą obejmowały budowę wiaduktu nad torami kolejowymi oraz rozbudowę układu komunikacyjnego w zakresie określonym kontraktem.

Wartość netto umowy wynosi 28 281 151,47 złotych. Prace mają być zrealizowane do 31.12.2022 roku. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji, gdyż realizacja ww. kontraktu stanowi krok ku dywersyfikacji działalności Spółki oraz jej zaangażowaniu w inwestycje związane z budową wiaduktów.
 

Podstawa prawna:
Art. 17 MAR

Powrót do listy