Raporty bieżące

30/2020 - Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Spółki Trakcja S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 roku

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 października 2020 roku zakończono proces cyklicznego przeglądu kontraktów długoterminowych i gromadzenia danych finansowych na potrzeby przygotowania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 roku. W związku z tym przekazuje się do publicznej wiadomości wstępne szacunki wyników finansowych Spółki za 9 miesięcy 2020 rok:

 

Przychody ze sprzedaży: 483 756 tys. zł

Wynik brutto ze sprzedaży: 976 tys. zł

EBITDA: -8 357 tys. zł

Wynik netto: -31 766 tys. zł

 

Czynnikiem, który miał istotny wpływ na poziom wyniku brutto ze sprzedaży w okresie 9 miesięcy 2020 roku Spółki było zwiększenie kosztów stałych spowodowanych wydłużeniem terminów realizacji kontraktów w związku z szeregiem czynników m.in.:

  1. przedłużającym się procesem restrukturyzacji finansowej;
  2. realizacją innych równoległych inwestycji infrastrukturalnych wpływających na:
  • tempo uzyskiwania decyzji administracyjnych;
  • zmiany harmonogramów projektów poprzez nakładanie się realizacji innych branż wykraczających poza zakres prac Spółki (np. sterowanie ruchem kolejowym);
  • pogorszenie dostępności materiałów w wyniku spiętrzenia prac w branży infrastrukturalnej;
  1. trwającymi obostrzeniami związanymi ze stanem pandemii COVID.

 

Ponadto na zaprezentowaną powyżej EBITDĘ i wynik netto miały wpływ koszty związane z procesem restrukturyzacji finansowej.

 

Dla dwóch kontraktów kolejowych Spółka kontynuuje ujmowanie przychodów do poziomu poniesionych kosztów zgodnie z MSSF 15 par. 45.

 

W wyniku przeprowadzonego cyklicznego przeglądu kontraktów zaktualizowano ich budżety pod kątem charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów oraz przepływów pieniężnych wynikających z ich realizacji. W trakcie aktualizacji budżetów została przeprowadzona analiza szans oraz zagrożeń, w ramach której zostały zidentyfikowane i uwzględnione ryzyka techniczne, realizacyjne i płynnościowe oraz związane z wydłużeniem realizacji kontraktów.

 

W okresie 3 kwartału 2020 roku wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na wynik brutto Spółki był ujemny i wyniósł -9 554 tys. zł.

Portfel zamówień budowlanych Spółki Trakcja S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 roku wyniósł 1.986 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów).

W okresie 8 miesięcy zakończonym 31 sierpnia 2020 roku Spółka Trakcja S.A. podpisała kontrakty budowlane o łącznej wartości 59 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów).

Powyższe wyniki nie uwzględniają testów na utratę wartości aktywów.

Ze względu na wstępny charakter informacji ostateczne wyliczenia oraz ewentualne zmiany w poziomie wpływów wyżej ujawnionych czynników na wyniki 3 kwartałów 2020 roku zostaną przekazane w raporcie za 3 kwartał 2020 roku, który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych, zostanie opublikowany w dniu 26 listopada 2020 roku. 


 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Powrót do listy