Raporty bieżące

28/2020 - Zmiana w zakresie istotnej umowy finansowania

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) w związku z:
- umową wspólnych warunków zawartą 27 września 2019 roku pomiędzy Spółką, mBank S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 51/2019 z dnia 27 września 2019 roku.
- oraz umową wspólnych warunków zawartą 13 czerwca 2019 roku pomiędzy Spółką, AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., Credendo – Excess & Surety Societe Anonyme działająca w Polsce poprzez Credendo – Excess & Surety Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 12/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku („Ubezpieczyciele”) (łącznie: „Umowy Wspólnych Warunków”)
 
niniejszym informuje, iż w dniu 30 września 2020 roku Spółka uzyskała zgodę Większościowych Podmiotów Finansujących (jak zdefiniowano w Umowie Wspólnych Warunków z dnia 27 września 2019 roku) oraz Ubezpieczycieli na odstąpienie od testowania wskaźników finansowych: skonsolidowanej dźwigni finansowej, jednostkowej dźwigni finansowej oraz wskaźników pokrycia obsługi zadłużenia: jednostkowego i skonsolidowanego na dzień 30 września 2020 roku. Pierwotnie Umowy Wspólnych Warunków nakładały na Spółkę obowiązek osiągnięcia oraz utrzymania określonych wskaźników finansowych począwszy od dnia 30 września 2020 roku oraz w kolejnych okresach określonych w Umowach Wspólnych Warunków.
 
Podstawa prawna: ART. 17 MAR – informacja poufna.
Powrót do listy